รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
5 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
10 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
11 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
13 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 16