รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
8 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
10 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
13 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 19