รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 2 1
3 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
4 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
6 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
รวม 8