รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
4 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 4