รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ปวช. 1 1
7 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส. 1 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
10 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
11 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
13 ทักษะโปรแกรมมัลติมีเดีย ปวช. 2 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
15 ทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม ปวส. 2 1
16 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
19 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
รวม 28