รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
รวม 6