รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
4 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
5 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
6 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
รวม 7