รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
2 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
รวม 3