รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 9 3
4 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 8 3
5 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
8 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
9 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
10 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 2 1
11 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
13 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
รวม 30