รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
รวม 10