รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
4 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 10 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
6 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 5 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
8 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
9 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
รวม 22