รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
5 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
รวม 6