รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
2 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
รวม 4