รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 5 1
2 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
รวม 8