รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 127 18
2 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวส. 5 1
3 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 70 14
4 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 18 5
5 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวส. 13 3
6 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 70 22
7 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 15 4
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 17 6
9 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 3 1
11 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 3 1
12 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
13 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 5 1
14 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 2 1
15 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 75 21
16 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 15 6
17 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 78 17
18 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
รวม 522