รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
4 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
รวม 13