รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
9 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
10 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
12 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
13 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
14 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
รวม 19