รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 4 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
7 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
8 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
รวม 16