รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
3 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
5 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
รวม 10