รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
3 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
4 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
รวม 5