รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
3 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 9 1
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 7 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
6 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 4 2
7 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 31