รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
รวม 3