รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 8 2
2 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 2 1
3 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 3 1
รวม 13