รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
8 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
11 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
รวม 18