รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
2 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
รวม 11