รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
4 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 8 1
5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
6 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 10 1
7 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 5 1
รวม 33