รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 4 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
9 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
10 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
12 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
14 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
รวม 28