รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
2 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
4 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
6 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
8 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 4 2
9 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
10 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
11 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
12 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
14 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
15 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
16 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
รวม 41