รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
รวม 8