รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
2 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
รวม 4