รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 3 1
4 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
5 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 3 1
6 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 3 1
7 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
รวม 16