รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
2 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
รวม 4