รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 3 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
4 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
5 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
6 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 19