รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ทวี เอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
5 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
6 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
7 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
8 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
9 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
10 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
12 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
13 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 2 1
14 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
15 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
19 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
20 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
21 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 2 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
24 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 6 2
รวม 49