รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 8 3
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
9 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 7 3
10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
11 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
12 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 2 1
13 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
16 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
18 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
19 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
20 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 8 3
21 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 9 3
22 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
23 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
24 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 4 1
25 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
26 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
รวม 71