รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 8 1
รวม 13