รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 4 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 7 2
8 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 2 1
9 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
10 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 7 2
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
12 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
13 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
15 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 3 1
16 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
17 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
18 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
19 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
20 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
21 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
22 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
23 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
รวม 55