รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 4 2
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 13