รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 3 1
8 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
10 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 5 1
11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
12 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
13 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
14 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
15 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
17 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
18 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
19 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
20 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
21 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
22 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
23 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 4 1
24 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
25 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
26 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
27 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
28 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 1 1
29 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 2 1
30 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
รวม 61