รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
2 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 6