รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
รวม 6