รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
3 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
8 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 9 3
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
10 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 6 2
11 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
12 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 3 1
รวม 34