รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 3 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 2 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
7 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
8 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
9 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
10 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวช. 8 2
11 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1
12 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
13 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 2 1
14 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
15 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
16 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
17 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 7 2
18 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 2 1
19 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 3 1
20 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
21 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ปวส. 2 1
22 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 2 1
23 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 6 2
24 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
25 ทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ปวช. 2 1
26 การประกวดมารยาทไทย ปวส. 5 1
27 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
28 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 2 1
29 ทักษะวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
30 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 4 1
31 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวส. 7 2
32 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ปวส. 4 1
33 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 6 2
34 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
35 ทักษะวิชาปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม ปวส. 2 1
36 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 2 1
37 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
38 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 2 1
39 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 3 1
40 ทักษะวิชาพลังงานทดแทน ปวส. 2 1
41 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
42 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
43 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 2 1
44 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
45 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
46 การเขียนแผนธุรกิจ ปวส. 5 1
47 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 3 1
48 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
49 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. 2 1
50 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
51 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวส. 8 2
52 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 2 1
53 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
54 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 2 1
55 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
56 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 4 2
57 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
58 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 2 1
59 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 7 2
60 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 2 1
61 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
62 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
63 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
64 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
65 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
66 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 2 1
67 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
68 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
69 ทักษะวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวช. 2 1
70 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 2 1
71 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
รวม 191