รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
4 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวส. 3 1
5 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
6 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 8 2
7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 2 1
รวม 23