รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 2 1
3 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
4 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 2 1
5 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 2 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
8 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
9 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
10 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
13 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
รวม 19