รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
2 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
5 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
7 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
8 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
10 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 16