รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชางานพัลส์และดิจิตอล ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 2 1
4 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
5 ทักษะเครื่องทําความเย็น ปวช. 2 1
6 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 2 1
7 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 6 3
8 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 2 1
9 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวส. 1 1
10 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 2 1
11 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 2 1
12 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 2 1
13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 2 1
14 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
15 ทักษะวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปวช. 2 1
16 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 2 1
17 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
18 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 2 1
19 ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ปวช. 2 1
20 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 6 3
21 ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(เน้นโซล่าเซลล์) ปวช. 2 1
22 ทักษะวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช. 2 1
23 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
24 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 2 1
25 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
26 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 2 1
27 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 2 1
28 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
29 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 4 2
30 ทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2019 ปวช. 4 1
31 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
32 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 2 1
33 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 2 1
34 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
35 การประกวดมารยาทไทย ปวช. 5 1
รวม 81