รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
2 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส. 1 1
3 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
4 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 4 2
5 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
รวม 11