รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (Classic bartender) ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช. 1 1
3 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษ ปวส. 1 1
4 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช. 1 1
5 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms ปวช. 3 1
6 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. 1 1
7 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
8 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ปวช. 3 1
9 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวส. 7 2
10 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช. 1 1
11 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
12 ทักษะมัคคุเทศก์ (สุดยอดมัคคุเทศก์) ปวส. 1 1
13 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวส. 1 1
14 ทักษะวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวช. 1 1
15 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช. 1 1
16 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช. 2 1
17 ทักษะวิชางานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. 1 1
18 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
19 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส. 1 1
20 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวส. 2 1
21 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวส. 3 1
22 ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปวช. 11 3
23 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
24 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวส. 2 1
25 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 1 1
26 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปวช. 10 2
27 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส. 1 1
28 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
29 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ปวช. 2 1
30 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. 1 1
31 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปวช. 4 1
32 ทักษะวิชางานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ ปวส. 1 1
33 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวส. 1 1
34 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส. 1 1
35 ทักษะการปฏิบัติการจัดนำเที่ยว ปวช. 3 1
36 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวช. 7 2
37 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. 1 1
38 ทักษะวิชาการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ปวช. 1 1
39 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนำเที่ยว ปวช. 1 1
40 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช. 2 1
41 ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ปวช. 1 1
42 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวส. 1 1
43 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวส. 1 1
44 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปวส. 11 3
45 ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปวช. 11 3
46 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. 1 1
47 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวช. 9 3
48 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปวส. 10 3
49 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช. 1 1
50 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. 1 1
51 ทักษะธุรกิจค้าปลีก ปวช. 3 1
52 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ปวส. 1 1
53 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. 1 1
54 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. 1 1
55 ทักษะวิชาสมองกลฝังตัวและ IOT ปวส. 2 1
รวม 142