รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 4